ALGEMENE VOORWAARDEN SERENOMED TE GELDROP

 

 

Artikel 1               Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met  Serenomed te Geldrop.

1.2          De wederpartij van SERENOMED wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3          Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4          In het geval een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, laat dit de (strekking van) de overige bepalingen onverlet.

1.5          SERENOMED is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.6          In geval van strijd tussen één of meer bepalingen uit de door SERENOMED gesloten overeenkomst en bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit genoemde overeenkomst.

1.7          Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2               Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst

 

2.1          Aanbiedingen en/of offertes gedaan door SERENOMED zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2          Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3          De door SERENOMED verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4          Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat SERENOMED de door haar aan opdrachtgever toegezonden overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen, dan wel door aanvang van uitvoering door SERENOMED van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2.5          De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6          Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door SERENOMED bevestigd.

 

Artikel 3               Prijzen

 

3.1          Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en kosten derden (waaronder transportkosten), en worden op factuurbasis, tenzij anders overeengekomen, bij opdrachtgever in rekening gebracht.

3.2          Alle prijzen zijn bij levering binnen Nederland inclusief verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen. Bij deellevering is SERENOMED gerechtigd de kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3          SERENOMED is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

 

Artikel 4               Betaling

 

4.1          Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door SERENOMED aan te geven bankrekening in de valuta waarin door SERENOMED is gefactureerd.

4.2          Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven zodat SERENOMED er over kan beschikken.

4.3          In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen alle vorderingen welke SERENOMED nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

4.4          Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting, verrekening en/of opschorting, tenzij anders overeengekomen.

4.5          In geval van wanbetaling strekken alsdan gedane betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen. Hierbij staat het opdrachtgever vrij te bepalen aan welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.

4.6          Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. SERENOMED heeft vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

 

Artikel 5               Kosten en verzuim

 

5.1          Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan SERENOMED alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 160,-. De kosten bedragen 15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd.

5.2          Als SERENOMED in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die SERENOMED in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6               Recht van reclame

 

6.1          Klachten over de door SERENOMED geleverde diensten en/of producten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur schriftelijk aan SERENOMED kenbaar te worden gemaakt.

6.2          Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 7               Retentierecht

 

7.1          Op alle producten welke zich van of namens opdrachtgever onder SERENOMED bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft SERENOMED een retentierecht zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens SERENOMED heeft voldaan.

 

Artikel 8               Levering

 

8.1          Levering door SERENOMED (of door haar ingeschakelde derden) geschiedt in Nederland op het afleveradres van opdrachtgever, waarbij SERENOMED zich het recht voorbehoudt de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij anders overeengekomen.

8.2          SERENOMED is slechts gehouden een transportverzekering af te sluiten indien en voor zover SERENOMED zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

8.3          Gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en vormen bij overschrijding voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming of afname te weigeren.

8.4          In geval opdrachtgever niet in staat is de producten in ontvangst te nemen zal SERENOMED zorg dragen voor opslag. Kosten voor opslag (waaronder kosten van verzekering tegen diefstal en brand) komen voor rekening van opdrachtgever. Bovendien is SERENOMED in dat geval te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9               Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 

9.1          Het risico van de door SERENOMED te leveren producten zal van SERENOMED op opdrachtgever overgaan bij levering.

9.2          Alle door of namens SERENOMED geleverde producten blijven eigendom van SERENOMED tot het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, aan SERENOMED verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen opdrachtgever verschuldigd is geworden na totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van verschuldigde rente en kosten.

9.3          Het door of namens SERENOMED geleverde kan in geval van niet tijdige betaling zonder rechterlijke machtiging door SERENOMED worden teruggehaald, onverminderd het recht van SERENOMED om schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever dient SERENOMED toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de betreffende producten zich bevinden.

9.4          Gedurende de periode waarin het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag opdrachtgever de betreffende producten niet bezwaren of hierop een beperkt recht vestigen. Bovendien is opdrachtgever gehouden SERENOMED onverwijld op de hoogte te stellen van acties door derden met betrekking tot aan SERENOMED toebehorende producten.

9.5          Als SERENOMED geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan SERENOMED te verpanden.

 

Artikel 10             Verplichtingen Opdrachtgever

 

10.1        Opdrachtgever dient alle informatie die SERENOMED naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig aan SERENOMED ter beschikking te stellen. Bovendien dient opdrachtgever SERENOMED terstond te informeren aangaande overige feiten en omstandigheden die in verband met de overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.2        Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van opdrachtgever naar oordeel van SERENOMED daartoe aanleiding geven is opdrachtgever op eerste verzoek van SERENOMED gehouden onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door SERENOMED te bepalen vorm. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. SERENOMED heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.

10.3        Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, toepassing en onderhoud van de door haar bij SERENOMED afgenomen producten en/of diensten. In geval opdrachtgever producten van SERENOMED op proef heeft, dient opdrachtgever zich als een goed houder te gedragen.

10.4        Opdrachtgever onthoudt zich van rechtstreeks contact met toeleveranciers van SERENOMED en/of andere derden die SERENOMED bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

10.5        Het is opdrachtgever verboden resultaten verkregen door gebruik van bij SERENOMED op proef geleende producten voor externe doeleinden in te zetten.

10.6        Opdrachtgever is gehouden de door SERENOMED, of door SERENOMED ingeschakelde derden, geleverde producten direct te controleren op juistheid, bij gebreke waarvan haar recht van reclame, als omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, komt te vervallen.

10.7        Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, heeft SERENOMED het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal SERENOMED gerechtigd zijn de extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 11             Rechten van intellectuele eigendom

 

11.1        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt SERENOMED de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

11.2        De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van SERENOMED ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SERENOMED niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan SERENOMED per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

11.3        Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door SERENOMED gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan SERENOMED een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 12             Garantie

 

12.1        Tussen SERENOMED en opdrachtgever geldt fabrieksgarantie, maar slechts voor zover SERENOMED deze van haar eigen leveranciers krijgt.

12.2        Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud danwel installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

12.3        Als opdrachtgever zich op de fabrieksgarantie wil beroepen, dient hij de zaak franco aan SERENOMED terug te zenden.

12.4        Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van SERENOMED heeft voldaan.

 

Artikel 13             Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

13.1        Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid zijdens SERENOMED voor directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SERENOMED wordt gedekt en uitgekeerd.

13.2        Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering als genoemd in het vorige lid plaatsvindt, is aansprakelijkheid zijdens SERENOMED beperkt tot de door haar in rekening gebrachte factuur, met een maximum van EUR 5.000,-.

13.3        Indien SERENOMED aansprakelijk gehouden mocht worden voor directe schade is opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SERENOMED te melden en haar voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan SERENOMED mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.

13.4        SERENOMED is niet aansprakelijk voor onjuist(e) toepassing en/of onderhoud door opdrachtgever van de geleverde producten en/of diensten.

13.5        SERENOMED is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten daarvan in strijd met artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden.

13.6        SERENOMED is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7        In geval SERENOMED voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. SERENOMED gaat niet eerder over tot uitkering aan opdrachtgever dan nadat zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen. SERENOMED is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

13.8        SERENOMED is geen producent zodat zij elke vorm van productaansprakelijkheid - voor zover door de wet toegestaan – uitsluit.

13.9        Opdrachtgever vrijwaart SERENOMED tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 14             Overmacht

 

14.1        Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van SERENOMED redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- oorlog, oproer, molest;
- diefstal bij vervoer goederen, brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking; bij SERENOMED en/of bij door SERENOMED ingeschakelde derden;
- surseance van betaling, faillissement, WSNP van door SERENOMED ingeschakelde derden.

14.2        In geval van overmacht is SERENOMED gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

14.3        Opdrachtgever is verplicht SERENOMED te betalen voor de door SERENOMED nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

 

Artikel 15             Opschorting / beëindiging

 

15.1        SERENOMED kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:

- opdrachtgever of de door SERENOMED ingeschakelde derden in staat van faillissement geraakt;
- opdrachtgever of de door SERENOMED ingeschakelde derden surseance van betaling wordt verleend;
- opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens SERENOMED;
- opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen maar nalaat dit te doen;

15.2        Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst die aan haar te wijten is, aan SERENOMED te vergoeden.

15.3        Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft SERENOMED recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede van de kosten als door SERENOMED of door SERENOMED ingeschakelde derden tot dan toe gemaakt bij uitvoering van haar verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.

 

Artikel 16             Toepasselijk Recht

 

16.1        Alle rechtsverhoudingen van SERENOMED en verbintenissen tussen SERENOMED en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

16.2        Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3        Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van SERENOMED, onverminderd de bevoegdheid van SERENOMED zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.